Obchodní podmínky

V platnosti od 1. 7. 2013
Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:


MgA. Petr Pšenica
Ludmily Konečné 1
639 00 Brno
IČ: 88917932 (neplátce DPH)
(dále jen poskytovatel)


a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.


1. Definice dalších pojmů

1.1. Služba – webová aplikace pro poskytování vylepšení eshopových systémů.
1.2. Účet – zákaznický účet pro přístup do administrace, umožňující objednávat a nastavovat dostupné služby.
1.3. Ceník – aktuální ceník modulů najdete zde


2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
2.2. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.


3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.
3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
3.3. Poskytovatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí služby po změně podmínek nebo technických řešení ze strany klienta ani žádné jiné třetí strany.
3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci.
3.5. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.


4. Poplatky a úhrady

4.1. Služba umožňuje používat moduly zcela zdarma bez časového omezení.


5. Vývoj software na zakázku

5.1. Poskytovatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
5.2. Poskytovatel si vyhrazuje autorské právo na realizované grafické a programátorské práce, jakožto jednotlivé designy, moduly a úpravy.
5.3. Klient je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.
5.4. Klient není oprávněn jakékoli zpoplatněné služby či software (moduly) poskytovat nebo prodávat třetím stranám.
5.5. Klient získává zakoupením služby nebo softwaru jednu licenci pro použití pro jeden e-shop/web není-li uvedeno či sjednáno jinak.
5.6. Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem potvrzení e-mailové objednávky odběratelem.
5.7. Závaznou objednávkou klient stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
5.9. Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží poskytovateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci software. Klientovi nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.
5.10. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.
5.11. Klient a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace.
5.12. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.
5.13. Klient není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.
5.14. Pokud klient nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel poskytovatel finanční náhradu v případě ušlého zisku.
5.15. Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.
5.16. Poskytovatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí klientem ve shodě s kupní smlouvou.


6. Ochrana osobních dat

6.1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.